Cyklofosfamid w porównaniu z placebo w chorobie płuc ze sklerodermią ad 7

W żadnej z tych dziedzin wyniki nie wykazały znaczącej poprawy w porównaniu z placebo. Analizy post hoc
W przypadku czystego zmętnienia szkła, obecność lub stopień neutrofilii, eozynofilii lub obu na badaniu płynów BAL lub stopień plastra miodu na wyjściowym CT o wysokiej rozdzielczości został dodany jako współzmienna do modelu Huber, nie mieć wpływ na FVC po 12 miesiącach. Figura 2B przedstawia rozkład zmian w FVC (w przyrostach lub ubytkach o 5 procent) w grupie cyklofosfamidowej i grupie placebo. Znacznie większy procent pacjentów w grupie otrzymującej cyklofosfamid niż w grupie placebo wykazywał jakąkolwiek poprawę względem wartości wyjściowych w FVC (p <0,01 według dokładnego testu Fishera). U 85 pacjentów z chorobą rozproszoną wyniki dotyczące grubości skóry wykazały istotną różnicę między dwiema grupami faworyzującymi cyklofosfamid (-3,06; przedział ufności 95%, -3,54 do -0,52; P = 0,008).
Główny wynik w 24 miesiącu
Pomiary FVC były dostępne po 24 miesiącach dla 113 pacjentów oraz po 15, 18 i 21 miesiącach u dodatkowych 3, 5 i pacjentów (łącznie 122 pacjentów badano po 12 miesiącach, 62 w grupie cyklofosfamidu i 60 w grupie placebo). W modelu podłużnym wykonanym z wykorzystaniem danych zebranych w okresie od 6 do 24 miesięcy zaobserwowano znaczący efekt leczenia, przy średniej różnicy bezwzględnej między obiema grupami wynoszącej 1,95 procent w FVC (95 procent przedziału ufności, 1,2 do 2,6 procent; P <0,01), faworyzując cyklofosfamid. Nie znaleziono interakcji między czasem a leczeniem.
Zdarzenia niepożądane
Tabela 3. Tabela 3. Zdarzenia niepożądane i poważne zdarzenia niepożądane. Szczegóły zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły podczas jednorocznego podwójnie ślepego okresu leczenia (rok 1) i kolejnych 12 miesięcy obserwacji (rok 2) przedstawiono w Tabeli 3. Krwotok, leukopenia, neutropenia, anemia i zapalenie płuc były częściej występujące wśród pacjentów w grupie otrzymującej cyklofosfamid niż w grupie przyjmującej placebo w roku 1; różnica między dwiema grupami była istotna dla leukopenii i neutropenii (P <0,05 według dokładnego testu Fishera). W ciągu roku odnotowano kilka zdarzeń niepożądanych. Liczba pacjentów z poważnymi zdarzeniami niepożądanymi i łączna liczba tych zdarzeń w roku była nieznaczna, ale nieistotna, wyższa w grupie otrzymującej cyklofosfamid niż w grupie otrzymującej placebo (17 w porównaniu do 11 pacjentów miały zdarzenia niepożądane, 20 vs. 16 miało ciężkie zdarzenia niepożądane). Podobny trend zaobserwowano w drugim roku. W miesiącach od 13 do 24 po randomizacji zmarło czterech pacjentów w grupie otrzymującej cyklofosfamid i trzech w grupie placebo. W sumie w ciągu dwóch lat badania zmarło 12 pacjentów, ale żadna ze zgonów nie została uznana za powiązaną z leczeniem badanym.
Dyskusja
W tym podwójnie ślepym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu klinicznym oceniano skuteczność doustnego cyklofosfamidu w leczeniu śródmiąższowej choroby płuc związanej ze sklerodermią. Nasze wyniki wskazują na znaczny, choć dość niewielki, wpływ cyklofosfamidu na leczenie zmian FVC i całkowitej pojemności płuc w okresie jednego roku, ale bez znaczącego wpływu na pomiary przepływu gazu (DlCO lub DlCO: Va)
[patrz też: jak namówić alkoholika na leczenie, mini implanty, jąkanie wczesnodziecięce ]
[hasła pokrewne: uchyłek zenkera, poziomka oświęcim, rejs rypin ]