Cyklofosfamid w porównaniu z placebo w chorobie płuc ze sklerodermią ad

Wyniki badania wskazują, że cyklofosfamid ma działanie modyfikujące przebieg choroby na czynność płuc i takie miary odpowiedzi jak duszność, jakość życia związana ze zdrowiem, zdolność funkcjonalna i grubość skóry. Metody
Przedmioty
Między wrześniem 2000 r. A styczniem 2004 r. Zapisaliśmy pacjentów z ograniczoną lub rozproszoną sklerodermą układową12, 13, jeśli mieli oni dowody czynnego zapalenia pęcherzyków płucnych podczas badania płynu z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego (BAL) (zdefiniowanego jako neutrofilia .3 procent, eozynofilia .2 procent, lub obu) 2,14 lub w klatce piersiowej o wysokiej rozdzielczości (CT), nieprzezroczystości szkła naziemnego, pojawieniu się pierwszego objawu twardziny innej niż zjawisko Raynauda w ciągu ostatnich siedmiu lat, FVC między 45 a 85 procent przewidywaną wartość, duszności wysiłkowej 15 i stopnia 2 zgodnie z podstawowym instrumentem Indeksu duszności Mahler (mierzonej przy użyciu komponentu wielkości zadania) 16. Pierwotne kryteria wykluczenia obejmowały zdolność dyfuzji tlenku węgla z jednym oddechem ( DlCO), który wynosił mniej niż 30 procent przewidywanej wartości, 17 przypadków palenia w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, innych klinicznie istotnych nieprawidłowości płucnych lub klinicznie istotnych płucnych nadciśnienie wymagające terapii lekowej. Pacjenci przyjmujący prednizon w dawce większej niż 10 mg na dobę, ci, którzy byli wcześniej leczeni przez okres dłuższy niż cztery tygodnie doustnym cyklofosfamidem lub otrzymali dwie lub więcej dawek dożylnych, oraz ci, którzy ostatnio otrzymali inne potencjalnie modyfikujące chorobę leki, byli również wyłączone. Kryteria włączenia i wykluczenia zostały szczegółowo opisane w Dodatku (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną, świadomą zgodę, a badanie zostało zatwierdzone przez komisję lekarską w każdym centrum klinicznym.
Badanie i losowanie
Pacjentów badano przesiewowo w każdym ośrodku, zgodnie z Uzupełnieniem Dodatku 2, a ich kwalifikowalność określano centralnie w centrum koordynującym dane na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. Pacjenci, którzy spełniali wszystkie kryteria włączenia, zostali losowo przydzieleni przy użyciu projektu z blokiem permutowanym i przydziału 1: (w blokach od czterech do sześciu pacjentów na centrum), aby otrzymywać codziennie doustny cyklofosfamid lub pasujące placebo przez 12 miesięcy, po czym przez kolejny rok obserwacji bez stosowania badanego leku. Leczenie dowolnego typu było dozwolone w drugim roku leczenia według uznania lekarza pierwszego kontaktu.
Pomiary linii podstawowej
Pomiary początkowe, w tym testy czynności płuc, oceny grubości skóry, miary jakości życia i czynności funkcjonalnej oraz wskaźniki kaszlu i duszności, przedstawiono szczegółowo w Dodatku 3.18-28. Skany T o wysokiej rozdzielczości zostały ocenione dla zakres czystego zmętnienia szkła naziemnego, zwłóknienia płuc, plastra miodu i rozedmy płuc, jak opisano w Dodatku Dodatkowym 4.
Leczenie
Cyklofosfamid (Cytoxan, Bristol-Myers Squibb) i placebo skomponowano do dopasowywania żelkaps w dawce 25 mg, a leczenie rozpoczęto dawką mg na kilogram masy ciała na dzień (do 25 mg)
[przypisy: operacja na zaćmę cena, piastpol, siłownie plenerowe ]
[podobne: nazir stalowa wola, piastpol, kochański zięba rapala i partnerzy ]