Marketing żywnościowy i otyłość dziecięca – kwestia polityki cd

Inni jednak mogą działać. W styczniu 2006 r. Grupy adwokackie ogłosiły proces sądowy w Massachusetts, aby zabronić Kelloggowi i Viacomowi, właścicielowi sieci telewizyjnej Nickelodeon, promowania jedzenia śmieciowego dla dzieci.5 Dziesiątki ustawodawczych stanów wprowadziły ustawy ograniczające marketing żywnościowy, a grupy rodziców i rzeczników żądają zakazy dotyczące marketingu żywności w szkołach. Wysiłki takie mogą popchnąć politykę USA w kierunku tych z co najmniej 50 innych krajów, które regulują reklamę telewizyjną skierowaną do dzieci. Australia zakazuje na przykład reklam żywności przeznaczonych dla dzieci poniżej 14 roku życia; Holandia zakazuje reklam słodyczy osobom młodszym niż 12 lat; a Szwecja zakazuje używania postaci z kreskówek do promowania żywności dla dzieci poniżej 12. Continue reading „Marketing żywnościowy i otyłość dziecięca – kwestia polityki cd”

Białko wiążące Retinol 4 i oporność na insulinę u pacjentów szczupłych, otyłych i chorych na cukrzycę ad 7

Panel B pokazuje związek poziomów RBP4 z czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego, w tym poziom insuliny na czczo na czczo, dwugodzinny poziom insuliny stymulowany przez OGTT, poziom stężenia triglicerydów na czczo i skurczowe ciśnienie krwi (wszystkie wartości liniowe). Współczynniki korelacji Spearmana są następujące: dla insuliny na czczo, R = 0,71 (przedział ufności 95%, 0,47 do 0,85), P <0,001; dla poziomu insuliny po OGTT, R = 0,51 (przedział ufności 95%, 0,28 do 0,74), P <0,001; w przypadku stężenia triglicerydów na czczo, R = 0,71 (przedział ufności 95%, 0,40 do 0,86), P <0,001; dla skurczowego ciśnienia krwi, R = 0,50 (przedział ufności 95%, 0,13 do 0,74), P = 0,009. Panel C pokazuje dodatnią korelację między poziomami białka adipocytarnego GLUT4 i wrażliwością na insulinę (szybkość usuwania glukozy, lewa strona) i odwrotną korelację pomiędzy poziomami białka GLUT4 adipocytów a poziomami RBP4 w surowicy (po prawej). Współczynniki korelacji Spearmana są następujące: R = 0,68 (przedział ufności 95%, 0,28 do 0,88), P = 0,003 dla wskaźnika usuwania glukozy i GLUT4; R = -0,52 (95-procentowy przedział ufności, -0,82 do -0,07), P = 0,04 dla surowicy RBP4 i GLUT4. Panel D pokazuje immunodetekcję GLUT4 w izolowanych podskórnych adipocytach od poszczególnych osobników (u góry) i surowicy RBP4 (u dołu) u tego samego osobnika. Continue reading „Białko wiążące Retinol 4 i oporność na insulinę u pacjentów szczupłych, otyłych i chorych na cukrzycę ad 7”

Dazatynib w immunocytachopodobnych chromosomach pozytywnych pod względem Imatynibu ad 5

Mielosupresja wymagała przerwania leczenia u około 60 procent pacjentów i na ogół ustąpiła w ciągu trzech miesięcy, często w związku z odpowiedzią cytogenetyczną. Dwadzieścia pięć procent pacjentów wymagało zmniejszenia dawki dazatynibu (tabela 6 dodatku dodatkowego). Piętnastu pacjentów miało wysięk opłucnowy, którego nie można było przypisać znanym przyczynom i dlatego uznano je za związane z leczeniem. Napływom podawano diuretyki, toracentezę lub pleurodezę. Inne działania niepożądane to biegunka stopnia lub 2 (23 procent), obrzęki obwodowe (19 procent) i ból głowy (10 procent). Continue reading „Dazatynib w immunocytachopodobnych chromosomach pozytywnych pod względem Imatynibu ad 5”

Multidetector Tomografia komputerowa z ostrą zatorowością płucną cd

Rozpoznanie zatorowości płucnej według złożonego standardu referencyjnego wymagało jednego z następujących warunków: badanie płucne z perfuzyjną wentylacją wykazujące wysokie prawdopodobieństwo zatorowości płucnej u pacjenta bez przebytej zatorowości płucnej, nieprawidłowe wyniki dotyczące DSA płucnej lub nieprawidłowe wyniki badania żylna ultrasonografia u pacjenta bez uprzedniej zakrzepicy żył głębokich w tym miejscu i brak badań diagnostycznych w badaniu wentylacyjno-perfuzyjnym (nie normalne i nie jest wysokie prawdopodobieństwo bez wcześniejszej zatorowości płucnej). Nieprawidłowa ultrasonografia żylna u takiego pacjenta została zinterpretowana jako substytut rozpoznania zatorowości płucnej. Wykluczenie zatorowości płucnej zgodnie ze złożonym standardem referencyjnym wymagało spełnienia jednego z następujących warunków: normalnych ustaleń dotyczących DSA, prawidłowych wyników w badaniu wentylacyjno-perfuzyjnym, skanowania wentylacyjno-perfuzyjnego wykazującego niskie lub bardzo niskie prawdopodobieństwo zatorowości płucnej, klinicznej oceny Wellsa mniej niż 2 (Tabela 1), 24 i normalne wyniki dotyczące żylnej ultrasonografii.
Aby potwierdzić dokładność wykluczenia zatorowości płucnej zgodnie ze złożonym standardem referencyjnym, pacjenci, u których zator płucny został wykluczony w teście referencyjnym, przeszli rozmowy telefoniczne trzy i sześć miesięcy po przyjęciu. Zgony i nowe oceny żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej zostały zweryfikowane przez komitet wyników. Continue reading „Multidetector Tomografia komputerowa z ostrą zatorowością płucną cd”

Kliniczne i biochemiczne zaburzenia szkieletu

Nie tak dawno temu system szkieletowy był postrzegany jako rezerwuar wapnia, do którego przywiązano mięśnie. Pogląd ten zmienił się radykalnie wraz z wglądem w składniki strukturalne macierzy, enzymy i czynniki zapewniane przez rzadkie zaburzenia kliniczne i modele mysie. Obecnie szkielet jest postrzegany jako dynamiczny organ, z osteoblastami i osteoklastami w centrum akcji, komunikującymi się ze sobą za pomocą wydzielanych czynników. Nieoczekiwane odkrycia obejmują powszechny prekursor komórek mezenchymalnych osteoblastów i adipocytów oraz związek sygnalizujący leptynę między tkanką tłuszczową a osteoblastami poprzez centralny układ nerwowy. Te odkrycia, które wciąż pojawiają się w oszałamiającym tempie, dodają emocji w terenie i otwierają nowe miejsca do badań i leczenia. Continue reading „Kliniczne i biochemiczne zaburzenia szkieletu”

Zasady i praktyka endokrynologii dziecięcej ad

Ten rozdział zawiera również doskonałe sugestie dotyczące schematów leczenia. Chociaż w rozdziałach dotyczących nadnerczy występuje pewna redundancja i błędy różnicowania płciowego, tło historyczne i dyskusje dotyczące ogólnej fizjologii syntezy hormonów nadnerczowych są wyjątkowe. Sekcja dotycząca dynamicznego testowania funkcji nadnerczy – często myląca dla praktyków – jest bardzo użytecznym włączeniem. Podobnie, praktykujący mogą polegać na dyskusji na temat zagadnień, które powinni wziąć pod uwagę doradzając rodzinie dziecka z zaburzeniem zróżnicowania płciowego. Rozdział dotyczący zaburzeń związanych z wapniem, fosforanem, parathormonem i witaminą D wyjaśnia niedawne zrozumienie wielu genetycznych i biochemicznych kontroli metabolizmu minerałów. Continue reading „Zasady i praktyka endokrynologii dziecięcej ad”

Obrażenia związane z urazami po usterkach

Przegląd zmiażdżenia przez Sever et al. (Wydanie z 9 marca) nie wspomina o hiperkaliemicznej odpowiedzi na sukcynylocholinę, która jest związana z tymi urazami.2 Uszkodzenia spowodowane przez zmiażdżenie i inne stany patologiczne (np. Oparzenia, długotrwałe unieruchomienie, niedepolaryzująca blokada przewodnictwa nerwowo-mięśniowego i ciężkie zakażenia) wydają się być związane z -regulacja receptora acetylocholinowego, objawiająca się zwiększoną liczbą receptorów, zwiększoną wrażliwością receptorów na agonistów i zwiększoną dystrybucją receptorów poza łączność nerwowo-mięśniową. Powoduje to masowe uwalnianie potasu po podaniu sukcynylocholiny i hiperkaliemii, co powoduje zatrzymanie akcji serca.
Osoby ze zmiażdżonymi obrażeniami mogą również mieć inne warunki związane z reakcją hiperkaliemiczną. Continue reading „Obrażenia związane z urazami po usterkach”

Diagnostyka molekularna chłoniaka Burkitta ad 5

Panel D przedstawia klasyfikację molekularną 26 próbek pierwotnie zdiagnozowanych jako chłoniaka Burkitta lub chłoniaka podobnego do Burkitta, które zostały zdiagnozowane w badaniu patologicznym jako DLBCL lub chłoniak o wysokim stopniu złośliwości, gdzie nie określono inaczej (NOS) i dziewięć próbek, które pierwotnie zdiagnozowano jako wysokie. -grade DLBCL i zostały zweryfikowane jako takie w ramach przeglądu patologii. Diagnoza molekularna czasami nie zgadzała się z diagnozą patologiczną (czerwone słupki w panelu D). Aby opracować test diagnostyczny oparty na profilu ekspresji genu chłoniaka Burkitta, początkowo skupiliśmy się tylko na 45 przypadkach, które zostały pierwotnie zdiagnozowane jako chłoniak Burkitta i potwierdzone jako takie przez patologiczny przegląd. Wybierając geny, które ulegały zróżnicowanej ekspresji w tych 45 przypadkach i wśród trzech podgrup rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B (Figura 1A), stworzyliśmy klasyfikator oparty na ekspresji genów, który odróżniał chłoniaka Burkitta od rozlanej dużej komórki B chłoniaka. Continue reading „Diagnostyka molekularna chłoniaka Burkitta ad 5”

Poważne wrodzone wady rozwojowe po ekspozycji na pierwszy trymestr do inhibitorów ACE cd

Potencjalna populacja badana obejmowała niemowlęta urodzone między rokiem 1985 a 2000 z matczyną przynależnością do Medicaid w czasie ciąży, z kompletnymi informacjami na temat certyfikatu urodzenia dla kluczowych zmiennych (99,9 procent potencjalnych urodzeń kohort) oraz z włączeniem do pierwszych 90 dni życia lub przez data śmierci (90,1 procent urodzeń). Z tej populacji zidentyfikowaliśmy 33 810 niemowląt, które kwalifikowały się do badania przeciwdrobnoustrojowego, były w losowo dobranej grupie kontrolnej bez matczynego stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych lub miały ekspozycję płodu na inhibitory ACE. Ponieważ cukrzyca jest silnie związana z wadami wrodzonymi23, 24, a inhibitory ACE są często przepisywane pacjentom z cukrzycą, ograniczyliśmy badanie do niemowląt, których matki nie miały dowodów na cukrzycę przed ciążą lub w jej trakcie. Dowody na cukrzycę zostały określone przez dwa lub więcej recept na insulinę lub doustne środki hipoglikemiczne, ambulatoryjne rozpoznanie cukrzycy z co najmniej jedną receptą na insulinę lub doustny środek hipoglikemizujący lub dowolne rozpoznanie cukrzycy w szpitalu. W sumie 32 749 niemowląt pozostało po wyłączeniu tych, których matki miały dowody na cukrzycę. Continue reading „Poważne wrodzone wady rozwojowe po ekspozycji na pierwszy trymestr do inhibitorów ACE cd”

Azytromycyna w dawce pojedynczej do leczenia cholery u dorosłych ad 7

cholerye zarówno u dorosłych, jak iu dzieci. Niedrogie ogólne formulacje leku są teraz dostępne w wielu krajach. (Koszt g azytromycyny w Bangladeszu wynosi 95 centów, podobnie jak 90-centowy koszt 12 250-mg dawki erytromycyny.) Niestety, ponieważ do tego wskazania użyto azytromycyny, szczepy O cholery O, które są stwierdzono oporność zarówno na erytromycynę, jak i azytromycynę.25 Po drugie, dla klinicysty leczącego pacjentów z cholerą lub dla programów nadzoru wartowniczego, ustalenie, czy ciprofloksacyna będzie skuteczna w leczeniu cholery, będzie problematyczne bez odpowiedniego wsparcia z laboratorium mikrobiologicznego. W większości obszarów, w których cholera jest endemiczna lub epidemiczna, jeśli w ogóle wykonano test wrażliwości, najprawdopodobniej zostanie zastosowana prostsza metoda dyfuzji dysku.26 Na podstawie aktualnie zdefiniowanych progów oporności zastosowanie metody dyfuzji dysku nie rozpoznaje szczepów V. cholerae ze zmniejszoną wrażliwością, która może być klinicznie oporna na pojedynczą dawkę i prawdopodobnie na wielokrotne podawanie ciprofloksacyny. Continue reading „Azytromycyna w dawce pojedynczej do leczenia cholery u dorosłych ad 7”