Biologiczna definicja chłoniaka Burkitta z profilowania transkrypcyjnego i genomowego ad 5

Z dodatkowych 36 mBL przypadków 21 zaklasyfikowano jako nietypowe chłoniaki Burkitta z powodu ich morfologii podobnej do Burkitta lub ich odbiegającego od normy immunofenotypu. Ważne jest, aby pamiętać, że 11 z 36 przypadków miało charakterystyczny morfologiczny wygląd rozlanego chłoniaka z dużych komórek B (Figura 1B). Pozostałe cztery przypadki mBL miały morfologiczny wygląd dojrzałego, agresywnego chłoniaka z komórek B, ale nie można było ich dalej klasyfikować histologicznie. W odniesieniu do immunofenotypu, CD10 i BCL6 były konsekwentnie eksprymowane odpowiednio w przypadkach 42 i 39 mBL, które można było ocenić. BCL2 wykryto na niskim poziomie w siedmiu z tych przypadków mBL i na wysokim poziomie w dwóch. Cechy dojrzałych agresywnych chłoniaków z limfocytów B bez mbl Signature
Spośród wszystkich 220 chłoniaków 176 miało wskaźnik indeksu podpisu mBL poniżej 0,95. Spośród tych 176 przypadków 128 miało wskaźnik indeksu podpisu mBL wynoszący mniej niż 0,05, a zatem przypisano go do grupy innych niż mBL. Pozostałe 48 przypadków miało wskaźnik indeksu podpisu mBL między 0,05 a 0,95, a zatem nie można go było jednoznacznie przypisać do grupy mBL lub innej niż mBL. Przypadki te zostały przypisane do grupy pośredniej, reprezentującej strefę przejściową między grupami mBL i nie-mBL.
Z kilkoma wyjątkami (12 przypadków) rozpoznaniem histologicznym w przypadkach innych niż mBL był rozlany chłoniak z dużych limfocytów B (Tabela 1). Diagnoza histologiczna 39 (81 procent) pośrednich przypadków była również rozlanym chłoniakiem z dużych limfocytów B. Przypadki inne niż mBL i pośrednie wykazywały silną zgodność odnośnie rozkładu wieku, immunofenotypu, frakcji wzrostu (punkt Ki-67) i złożoności chromosomów (tabela 1).
Aberracje genetyczne i ekspresja genów
Byliśmy w stanie ocenić 43 przypadki mBL na obecność translokacji myc przy użyciu fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ. Wszystkie z wyjątkiem pięciu przypadków (88 procent) nosiły fuzję IG-myc, a jeden z tych pięciu miał fuzje inne niż IG-myc i IGH-BCL2. W przypadkach 38 mBL z fuzją IG-myc nie było fuzji IGH-BCL2 i punktów przerwania BCL6. Średnia ocena złożoności chromosomów była niska w przypadku 38 mBL z fuzją IG-myc, ale była wysoka w 5 przypadkach mBL bez fuzji IG-myc (mediana oceny złożoności, 2 vs. 9, P <0,001).
Częstotliwość punktów przerwania Myc (niezależnie od partnera translokacji) była istotnie niższa w grupach pośrednich i innych niż mBL (obecnych w 35 ze 171 przypadków, które można było ocenić [20 procent]) niż w grupie mBL (obecne w 39 z 43 przypadki [91 procent], P <0,001) (tabela 1). Jest niezwykłe, że punkty przerwania Myc były częste w grupie pośredniej (26 z 48 przypadków [54 procent]), podczas gdy były niezbyt częste w grupie bez mBL (9 ze 123 przypadków [7 procent]). Partnerzy spoza IG byli często zaangażowani w translokację myc w obu grupach pośrednich (10 z 26 przypadków [38 procent]) i grupa inna niż mBL (4 z 9 przypadków [44 procent]). Spośród 35 myc-dodatnich przypadków pośrednich i nie-mBL, 16 (46%) miało równoczesną fuzję IGH-BCL2, punkt przerwania BCL6 lub oba. Stopień złożoności chromosomów był istotnie wyższy w grupach pośrednich i nie-mBL niż w grupie mBL (mediana oceny złożoności, 8,5 vs. 2, P <0,001) niezależnie od obecności punktów przerw w Myc (mediana oceny złożoności, 7,5) lub nieobecności punktów przerw myc (mediana złożoności, 9).
Na podstawie tych danych wyodrębniliśmy trzy główne grupy cytogenetyczne w obrębie dojrzałych agresywnych chłoniaków z limfocytów B
[przypisy: cezal kraków, poziomka oświęcim, cer medic krotoszyn ]