Biologiczna definicja chłoniaka Burkitta z profilowania transkrypcyjnego i genomowego

Różnica między chłoniakiem Burkitta a rozlanym chłoniakiem z dużych limfocytów B jest niejasna. Użyliśmy profilowania transkrypcyjnego i genomowego do dokładniejszego zdefiniowania chłoniaka Burkitta i do rozróżnienia podgrup w innych typach chłoniaków o agresywnych limfocytach B. Metody
Przeprowadziliśmy profilowanie ekspresji genów przy użyciu Affymetrix U133A GeneChips z RNA z 220 dojrzałych agresywnych chłoniaków z limfocytów B, w tym z grupy rdzeniowej 8 chłoniaków Burkitta, spełniających wszystkie kryteria Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Podano sygnaturę molekularną dla chłoniaka Burkitta i wykryto nieprawidłowości chromosomalne z hybrydyzacją interfazowej fluorescencji in situ i opartą na szyku porównawczą hybrydyzacją genomową.
Wyniki
W przypadku chłoniaka Burkitta wykorzystaliśmy sygnaturę molekularną do zidentyfikowania 44 przypadków: 11 miało cechy morfologiczne rozlanych chłoniaków z dużych komórek B, 4 były nieklasywnymi dojrzałymi agresywnymi chłoniakami z limfocytów B, a 29 miało klasyczny lub nietypowy wygląd morfologiczny Burkitta. Ponadto pięć nie miało wykrywalnej translokacji IG-myc Burkitta, podczas gdy inne zawierały fuzję IG-myc, głównie w prostych kariotypach. Spośród 176 chłoniaków bez podpisu molekularnego na chłoniaka Burkitta 155 było rozlanymi chłoniakami z dużych limfocytów B. Spośród tych 155 przypadków, 21 procent miało chromosomalny punkt przerwania w locus myc, związany ze złożonymi zmianami chromosomalnymi i niekorzystnym przebiegiem klinicznym.
Wnioski
Nasza molekularna definicja chłoniaka Burkitta wyjaśnia i rozszerza spektrum kryteriów WHO dla chłoniaka Burkitta. W dojrzałych agresywnych chłoniakach z limfocytów B bez sygnatury genu dla chłoniaka Burkitta, chromosomalne wartości graniczne w locus myc były związane z niekorzystnym wynikiem klinicznym.
Wprowadzenie
Chłoniak Burkitta i rozlany chłoniak z dużych limfocytów B to dojrzałe, agresywne chłoniaki z limfocytów B. Nieleczone, podążają szybkim przebiegiem klinicznym i kończą się śmiercią w ciągu kilku miesięcy. Chłoniak Burkitta jest odrębną postacią, która obejmuje typy endemiczne i sporadyczne oraz przypadki związane z niedoborem odporności lub immunosupresją.1 Stosując schematy chemioterapii obejmujące metotreksat i cytarabinę, wskaźniki wyleczenia dla sporadycznego chłoniaka Burkitta zbliżają się do 90 procent u dzieci i 70 procent u dorosłych. 2 Z kolei rozlany chłoniak z dużych limfocytów B jest biologicznie i klinicznie niejednorodny i obejmuje pięć wariantów morfologicznych i trzy podtypy.3 Leczenie kombinacją chemioterapii opartej na cyklofosfamidzie, doksorubicynie, winkrystynie i prednizonie (CHOP) i przeciwciele monoklonalnym Rytuksymab może wywoływać długotrwałe remisje u wielu pacjentów.4 Około 30 procent pacjentów z rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B ma jednak chorobę oporną na to leczenie lub nawrót wkrótce po jej otrzymaniu.
Różnica między chłoniakiem Burkitta a rozlanym chłoniakiem z dużych limfocytów B nie jest w sposób wiarygodny powtarzalny z wykorzystaniem aktualnych kryteriów morfologii, immunofenotypu i nieprawidłowości genetycznych.6,7. Translokacja Burkitta lub jego warianty, które zestawiają umiejscowienie myca onkogen i jedno z trzech loci immunoglobulin (IG) są obecne w prawie wszystkich chłoniakach Burkitta. 9 Niemniej jednak, translokacje myc nie są swoiste dla chłoniaka Burkitta, ponieważ występują również w innych chłoniakach, w tym rozlanym chłoniaku z dużych limfocytów B
[hasła pokrewne: maxmed konin, mekong nowy sącz, hibitan ]