Dazatynib w immunocytachopodobnych chromosomach pozytywnych pod względem Imatynibu ad

W modelach linii komórkowych dazatynib hamował 18 z 19 mutacji BCR-ABL opornych na imatynib w wąskim zakresie stężeń, podobnych do tych wymaganych do blokowania BCR-ABL typu dzikiego.14,18 Jedynym wyjątkiem jest pojedyncza mutacja głęboko w obrębie Kieszeń wiążąca ATP kinazy tyrozynowej ABL (T315I), która nadaje wysoki stopień oporności na imatynib i dasatynib oraz na analog aminy-imatinib AMN-107,19 przypuszczalnie w wyniku zawady przestrzennej spowodowanej zastąpieniem treoniny przez większą ilość reszty izoleucyny . Opisujemy kliniczną ocenę dazatynibu w fazie 1, badanie otwarte, zwiększanie dawki u pacjentów z CML lub Ph-dodatnim ALL, którzy nie mogli tolerować lub byli oporni na imatynib. Trwające badanie rozpoczęło się w listopadzie 2003 r., A ostatni pacjent został przyjęty w kwietniu 2005 r. Badanie zostało zatwierdzone przez instytucje kontrolne na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA) i MD Anderson Cancer Center w Houston.
Metody
Pacjenci i projekt studiów
Pacjenci, którzy ukończyli co najmniej 14 lat, kwalifikowali się, jeśli mieli CML z przewlekłą fazą lub CML w fazie akceleracji lub przełom blastyczny lub Ph-dodatni ALL i hematologiczną oporność lub nietolerancję na imatynib, a wszyscy pacjenci udzielili pisemnej świadomej zgody. CML w fazie przewlekłej definiowano przez obecność mniej niż 15% blastów, mniej niż 20% bazofilów i mniej niż 30% blastów plus promielocytów we krwi obwodowej lub szpiku kostnym i liczbę płytek krwi co najmniej 100 000 na milimetr sześcienny, bez zaangażowanie pozasądowe. Wybuchowy kryzys został określony przez obecność co najmniej 30% blastów krwi obwodowej lub szpiku kostnego lub pozaszpikowych nacieków komórek białaczkowych (innych niż śledziona lub wątroba). Pacjenci zostali sklasyfikowani jako chorzy z chorobą przyspieszoną, jeśli nie spełniali kryteriów przewlekłej choroby lub przełomu blastycznego, ale spełniali którekolwiek z poniższych kryteriów: obecność co najmniej 15 procent, ale mniej niż 30 procent komórek blastycznych krwi obwodowej lub kości szpiku kostnego, obecność co najmniej 20% bazofilów w krwi obwodowej lub szpiku kostnym, obecność co najmniej 30% blastów i promielocytów (ale mniej niż 30% blastów) w krwi obwodowej lub szpiku kostnym lub liczba płytek krwi mniejsza niż 100 000 na milimetr sześcienny niezwiązany z terapią. Pacjenci z chorobą o przebiegu przyspieszonym lub z przełomem blastycznym, którzy spełniali kryteria choroby przewlekłej w momencie przyjęcia zostali zakwalifikowani jako CML z przewlekłą fazą. Pacjenci z ALL z genem dodatnim F mieli co najmniej 30 procent limfoblastów we krwi obwodowej lub szpiku kostnym bez wcześniejszych dowodów na CML w fazie przewlekłej.
Hematologiczna oporność na imatynib została sklasyfikowana jako pierwotna (brak odpowiedniej odpowiedzi) lub nabyta (nawrót po początkowej odpowiedzi), jak wyszczególniono w Tabeli Dodatkowego Dodatku (dostępna z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). ). Pacjenci z opornością cytogenetyczną lub molekularną, ale bez hematologicznej oporności na imatynib, nie kwalifikowali się. U pacjentów uznano, że nie są w stanie tolerować imatynibu, jeśli przerwali leczenie imatynibem w wyniku niehematologicznych działań toksycznych jakiegokolwiek stopnia.
Głównym celem tego badania było określenie tolerancji i bezpieczeństwa dazatynibu
[podobne: stomatolog na nfz lublin, kochański zięba rapala i partnerzy, mini implanty ]
[patrz też: nazir stalowa wola, piastpol, kochański zięba rapala i partnerzy ]