Dazatynib w immunocytachopodobnych chromosomach pozytywnych pod względem Imatynibu czesc 4

Uważa się, że choroba pacjentów z przełomem z powodu przełomu blastycznego lub z ALL z dodatnim potencjałem F uległa progresji, jeśli liczba blastów krwi obwodowej lub szpiku zwiększyła się pomimo co najmniej czterech tygodni leczenia. Cytogenetyczne odpowiedzi zdefiniowano następująco, na podstawie procentu komórek Ph-dodatnich w metafazie w szpiku kostnym: odpowiedź całkowita, 0; odpowiedź częściowa, do 35 procent; niewielka reakcja, od 36 do 65 procent; minimalna reakcja, 66 do 95 procent; i brak odpowiedzi, od 96 do 100 procent. Tempo głównej odpowiedzi cytogenetycznej obejmowało pacjentów z pełną lub częściową odpowiedzią cytogenetyczną. Analiza statusu mutacji
Próbki krwi pobrano od wszystkich pacjentów do analizy mutacji BCR-ABL w punkcie wyjściowym, a sekwencjonowanie domeny kinazy BCR-ABL przeprowadzono w centralnym laboratorium, jak opisano wcześniej.12 Około 1500 nukleotydów obejmujących domenę katalityczną BCR-ABL zsekwencjonowano , z zastosowaniem komplementarnego DNA BCR-ABL (cDNA) amplifikowanego przez PCR z odwrotną transkryptazą (RT-PCR) z krwi obwodowej jako matrycy. Z każdego pacjenta zsekwencjonowano co najmniej 10 niezależnych klonów BCR-ABL.
Badanie obowiązków
Badanie zostało zaprojektowane przez badaczy akademickich i przedstawiciela sponsora, Bristol-Myersa Squibb. Dane zebrano w UCLA oraz w MD Anderson Cancer Center pod nadzorem naukowców, a następnie przeanalizowano je w Bristol-Myers Squibb przez przedstawicieli firmy i dr. Sawyers and Talpaz; ci ostatni naukowcy zapewniają rękojmię za dokładność i kompletność analizy danych.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. W badaniu wzięło udział ogółem 84 pacjentów: 40 z CML w fazie przewlekłej, 11 z CML w fazie akceleracji, 23 z wybuchem błon szpikowych i 10 z chłoniakiem limfatycznym lub z ALL z dodatnim wynikiem klinicznym (Tabela 1). Spośród tych 84 pacjentów 50 (60%) otrzymało wcześniej chemioterapię (z wyłączeniem hydroksymocznika), a 12 (14%) przeszło przeszczep szpiku kostnego lub komórek macierzystych. Siedemdziesiąt dwa pacjenci (86 procent) byli oporni na imatinib, a wszyscy z wyjątkiem 12 otrzymywali imatynib w dawkach dobowych 600 mg lub więcej. Dwunastu pacjentów (14 procent) nie mogło tolerować imatinibu z powodu nieprawidłowych testów czynności wątroby, wysypki, bólu kości, zmęczenia lub depresji. Mutacje w domenie kinazy BCR-ABL wykryto u 60 pacjentów (71 procent) (więcej szczegółów można znaleźć w tabelach 3 i 4 Dodatku dodatkowego).
Toksyczne efekty
Tabela 2. Tabela 2. Najwyższy poziom niepożądanych zdarzeń hematologicznych i niehematologicznych podczas badania. Neutropenia 3. lub 4. stopnia wystąpiła u 45% pacjentów z chorobą przewlekłą iu 89% pacjentów z chorobą przyspieszoną, CML z przełomem blastycznym lub z ALL z dodatnim wynikiem klinicznym (Tabela 2). Wśród pacjentów z CML z fazą akceleracji, CML z przełomem blastycznym lub z allopeptydem F-dodatnim, 55 procent miało mielosupresję stopnia 3 lub 4 na początku badania, co jest typowe w tej populacji pacjentów (Tabela 5 Dodatkowego Dodatku ). Małopłytkowość stopnia 3. lub 4. występowała u 35% pacjentów z chorobą przewlekłą iu 80% pacjentów z chorobą przyspieszoną, CML z przełomem lub PH-dodatnią ALL
[podobne: testy osobowości i temperamentu, mini implanty, choroby stawów objawy ]
[patrz też: mekong nowy sącz, twp wyszków, hibitan ]