Diagnostyka molekularna chłoniaka Burkitta ad 8

Podgrupa tych genów, która była bardziej eksprymowana w chłoniaku Burkitta, niż w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B zarodkowym B-komórkowym, jest określana jako BL-high (Figura 3B). Trzecia sygnatura zawierała geny klasy I głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC), a czwarta zawierała geny docelowe jądrowego czynnika .B (NF-.B) 27. Trzecia i czwarta sygnatura była wyrażana na niższych poziomach w chłoniaku Burkitta niż w rozlanym Chłoniaka z komórek B (Figura 3C i 3D). Uśredniliśmy poziomy ekspresji genów w każdej sygnaturze i sporządziliśmy wykres średnich tych sygnatur zgodnie z diagnozą molekularną przypadków (rysunek 3E). Przypadki chłoniaka Burkitta, w tym przypadki rozrodczości Burkitta, łatwo odróżniano od rozlanych chłoniaków z dużych komórek B (P <0,001). BCB2-dodatnie przypadki Burkitta z rozrostem chłoniaka charakteryzowały się niższym poziomem ekspresji podpisu komórek B zarodkowego centrum B niż w przypadkach zgodnych z chłoniakiem Burkitta (Figura 3E); tak samo było w przypadku dwóch przypadków Burkitta związanych z chłoniakiem z translokacją (14; 18) (dane nieukazane). Rozlane chłoniaki z dużych limfocytów B z translokacją c-myc t (8; 14) wyraźnie odróżniały się od chłoniaka Burkitta pod względem ekspresji każdego podpisu.
Przetrwanie
Rycina 4. Rycina 4. Szacowanie przeżywalności Kaplan-Meier wśród pacjentów z chłoniakiem Burkitta i rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B. Analiza obejmuje 28 dzieci i dorosłych z rozpoznaniem molekularnym chłoniaka Burkitta, dla którego dostępne są pełne informacje kliniczne, zgodnie z otrzymanym leczeniem. Znaczniki znakowania oznaczają pacjentów, którzy żyli w czasie ostatniej kontroli.
Przeanalizowaliśmy dane z 28 dzieci i dorosłych z rozpoznaniem molekularnym chłoniaka Burkitta, dla którego dostępne były pełne informacje kliniczne. Całkowity czas przeżycia był znacznie dłuższy u osób, które otrzymywały intensywne schematy chemioterapii niż u osób, które otrzymywały schemat podobny do schematu CHOP (P = 0,005) (ryc. 4). Spośród siedmiu pacjentów z rozrzedzonym chłoniakiem Burkitta, których można było ocenić, pięciu miało schematy podobne do schematu CHOP i żaden nie przeżył dłużej niż dwa lata. Obaj pozostali dwaj pacjenci otrzymali intensywny schemat, a jeden przeżył ponad pięć lat po postawieniu diagnozy; drugi zmarł dziewięć miesięcy po rozpoznaniu.
Dyskusja
Test diagnostyczny oparty na profilowaniu ekspresji genów zidentyfikował wszystkie 25 przypadków klasycznego chłoniaka Burkitta, które zostały zweryfikowane przez panel ekspertów hematopatologów. Nasze badanie ujawniło znaczną trudność w odtworzeniu powtarzalnego rozpoznania chłoniaka Burkitta za pomocą obecnych metod patologicznych. Wśród przypadków, które zostały zgłoszone do naszej analizy jako chłoniak Burkitta lub chłoniak podobny do Burkitta, ponad jedna trzecia została przydzielona przez panel ekspertów inną diagnozą. Ponadto, dziewięć agresywnych chłoniaków, które zostały zdiagnozowane przez chłoniaka z dużych komórek B lub chłoniak o wysokim stopniu złośliwości, zostały sklasyfikowane jako chłoniaki Burkitta na podstawie profili ekspresji genów. Przypadki te miały wszystkie cechy ekspresji genów chłoniaka Burkitta, co sugeruje, że w rzeczywistości są to przypadki chłoniaka Burkitta, których nie można wiarygodnie zdiagnozować za pomocą obecnych metod.
[więcej w: kochański zięba rapala i partnerzy, cezal kraków, nazir stalowa wola ]