Diagnostyka molekularna chłoniaka Burkitta ad

Jednak najnowsze wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) eliminują chłoniaka podobnego do Burkitta jako odrębnej kategorii diagnostycznej. Chłoniak podobny do Burkitta jest obecnie uważany za synonim terminu nietypowy chłoniak Burkitta , który jest zarezerwowany dla przypadków, które mają anomalię genetyczną i immunofenotyp chłoniaka Burkitta, ale mają nietypowe cechy morfologiczne. Nie jest jasne, czy nietypowy chłoniak Burkitta jest biologicznie odrębnym bytem lub morfologicznym wariantem chłoniaka Burkitta. W niniejszym badaniu zbadaliśmy, czy profilowanie ekspresji genów może niezawodnie odróżnić chłoniaka Burkitta od rozlanego chłoniaka z dużych komórek B. Postawiliśmy hipotezę, że analiza cech molekularnych chłoniaka Burkitta pozwoliłaby na dokładniejszą i bardziej powtarzalną diagnozę niż zastosowanie standardowych metod patologicznych.
Metody
Badana populacja
Pacjenci byli badani zgodnie z protokołem zatwierdzonym przez instytucyjną komisję recenzyjną National Cancer Institute. Próbki z biopsji pobierano od 71 pacjentów, którzy wcześniej nie otrzymywali leczenia chłoniaka, którzy byli ujemni w stosunku do wirusa niedoboru odporności u ludzi, i którzy otrzymali diagnozę sporadycznego chłoniaka Burkitta (54 pacjentów) lub chłoniaka podobnego do Burkitta (17 pacjentów) w latach 1986-2004 w siedmiu instytucjach w Europie i Ameryce Północnej. Instytucje są członkami międzynarodowego konsorcjum, Projektu Profilowania Molekularnego Chłoniaka / Białaczki.
Zbadaliśmy również 232 próbki z biopsji guza od pacjentów z rozpoznaniem rozlanego chłoniaka z dużych komórek B, z których 223 zastosowano w poprzednich badaniach.15,16 Dziewięć przypadków rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B było wysokiej jakości i miał wynik Ki-67 (wskaźnik proliferacji komórek chłoniaka) prawie 100 procent. Przypadki rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B podzielono dalej na podstawie ekspresji genów na jedną z trzech głównych podgrup – aktywowane komórki podobne do komórek B, zarodkowe centrum B i pierwotne śródpiersie – lub zostały zadeklarowane niesklasyfikowane, jak wcześniej opisano.15-17
Wszystkie przypadki zostały ponownie ocenione przez panel ekspertów ośmiu hematopatologów zgodnie z aktualnymi kryteriami WHO1 dla cech morfologicznych, immunofenotypu i wyników badań cytogenetycznych (w tym obecności lub nieobecności translokacji c-myc). Specyficznie, próbki z biopsji nowotworowej sklasyfikowane jako chłoniak Burkitta miały translokację c-myc, profil morfologiczny zgodny z chłoniakiem Burkitta, wynik Ki-67 większy niż 90 procent i dowody immunohistochemiczne CD10 lub BCL6 lub obu, w guzie komórki. Przypadki rozlanego chłoniaka z dużych komórek B zostały sklasyfikowane na podstawie kryteriów morfologicznych i immunofenotypu komórek B. Szczegółowy opis przeglądu patologii znajduje się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org.
Schematy stosowane w leczeniu chłoniaka Burkitta zostały sklasyfikowane jako schematy CHOP-podobne (CHOP18 lub cyklofosfamid, mitoksantron, winkrystyna i prednizon [CNOP] 19) lub intensywne schematy leczenia (Berlin-Frankfurt-Münster6, cyklofosfamid, doksorubicyna, metotreksat w wysokiej dawce lub ifosfamid , etopozyd i wysokodawkowa cytarabina4 lub intensywne schematy chemioterapii w połączeniu z autologicznym przeszczepem komórek macierzystych)
[podobne: piramida zdrowia lublin, cezal kraków, kochański zięba rapala i partnerzy ]