Omalizumab dla astmy ad 6

Rola omalizumabu u pacjentów z astmą, którzy mają alergię na inne aeroalergeny, takie jak pleśnie lub pyłki, lub którzy mają negatywne testy skórne na alergię, nie została zdefiniowana. Nie jest również jasne, w jakim stopniu omalizumab może być skuteczny u pacjentów z całkowitym poziomem IgE w surowicy poza zakresem badań (30 do 700 IU na mililitr dla pacjentów w wieku od 12 do 75 lat). W praktyce klinicznej istnieje znaczna zmienność odpowiedzi na leczenie omalizumabem. Przyczyny tej zmienności nie zostały ustalone; potrzebne są badania, aby określić, czy określone cechy poszczególnych pacjentów mogą pomóc w przewidywaniu odpowiedzi.
Dotychczasowe badania kliniczne oceniały omalizumab jedynie jako terapię wspomagającą z wziewnymi kortykosteroidami w porównaniu z placebo. Nie ocenili względnej korzyści tego środka w porównaniu z innymi dostępnymi terapiami, takimi jak modyfikatory leukotrienów lub teofilina. Potrzebne są również porównania z terapiami astmy, które są dostępne dla pacjentów, u których kortykosteroidy wziewne o niskiej dawce nie kontrolują astmy i wymagają leczenia zwiększonego (tj. Zwiększonej dawki kortykosteroidu lub dodania innego leku) .28, Ponadto, klinicysta powinien wziąć pod uwagę faktyczne znaczenie kliniczne umiarkowanych efektów oszczędzających kortykosteroidy obserwowane w badaniach, nawet jeśli te redukcje były znaczące, a także istotne ulepszenia odnotowane w grupach placebo. Biorąc pod uwagę, że koszt omalizumabu jest znacznie większy niż w przypadku konwencjonalnej terapii astmy, ważna jest potencjalna opłacalność tej formy leczenia.
Skuteczność i bezpieczeństwo omalizumabu nie zostały ustalone na czas leczenia przekraczający jeden rok i nie wiadomo, jak długo mogą utrzymywać się efekty kliniczne po przerwaniu leczenia. Ponieważ astma jest przewlekłą chorobą, konieczne są długotrwałe badania, zwłaszcza u dzieci, w celu oceny wpływu supresji IgE w surowicy podczas rozwoju; Działania niepożądane mogą ujawnić się dopiero po zakończeniu okresu dorosłości. Znamy tylko jedno dotychczasowe badanie, które zostało wykonane wyłącznie w grupie wiekowej pediatrycznej.24 Badania dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa są również potrzebne u pacjentów geriatrycznych i innych.
Wytyczne
Najnowsze oficjalne wytyczne dotyczące postępowania w astmie w National Heart, Lung and Blood Institute zostały opublikowane w czerwcu 2003 r., W tym samym miesiącu, w którym omalizumab otrzymał aprobatę FDA. 29 W wytycznych tych nie sformułowano zaleceń dotyczących stosowania omalizumabu, chociaż zauważyli oni, że ze względu na znaczenie IgE dla patogenezy chorób alergicznych i stanu zapalnego, rozwój humanizowanych przeciwciał monoklonalnych stał się możliwym leczeniem.
Zalecenia
Pacjent w winiecie ma charakterystykę kliniczną zgodną z charakterystyką pacjentów w badaniach klinicznych omalizumabu. Zalecamy jednak ostrożną ocenę jego zgodności z aktualnym schematem leczenia przed podjęciem jakichkolwiek zmian w terapii. Ponadto, ponieważ omalizumab jest tak drogi, rozważalibyśmy próbę terapii za pomocą modyfikatora leukotrienowego lub teofiliny o przedłużonym uwalnianiu. Jeśli te środki nie okażą się skuteczne, zalecamy dodanie omalizumabu do jego obecnego schematu. Jego całkowity poziom IgE w surowicy (436 jm na mililitr) wskazywałby dawkę omalizumabu 300 do 375 mg podskórnie co dwa tygodnie, w zależności od jego masy. Obserwowalibyśmy jego reakcję na stabilną dawkę wziewnych kortykosteroidów przez 16 tygodni; gdyby miał znaczne zmniejszenie częstości zaostrzeń astmy, wówczas zalecalibyśmy stopniowe zmniejszanie jego wziewnych kortykosteroidów do najniższej dawki, która nadal zapewnia stałą kontrolę astmy.
Finansowanie i ujawnianie informacji
Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym artykułem.
Author Affiliations
Z Departamentu Pediatrii, Washington University School of Medicine, St. Louis.

[hasła pokrewne: testy osobowości i temperamentu, stomatolog na nfz lublin, seminogram kraków ]
[przypisy: uchyłek zenkera, poziomka oświęcim, rejs rypin ]